Windykacja


Europejski nakaz zapłaty jest głównym instrumentem w UE pozwalającym na egzekucje roszczeń od zagranicznego kontrahenta. Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanowiło zasady postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, który uznawany i wykonywany jest we wszystkich państwach członkowskich UE (poza Danią). Celem ENZ jest przyspieszenie, uproszczenie i ograniczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach transgranic...

Przepisy dotyczące egzekucji uproszczonej z nieruchomości zostały wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego na mocy ustawy z dnia 02.07.2004r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172 poz. 1804). W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy, wskazywano iż celem wprowadzanych zmian jest przyspieszenie i zwiększenie skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych z nieruchomości.

Cała regulacja dotycząca tego sposobu egzekucji zawarta została ...

Zgodnie z przepisem art. 787 kodeksu postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Z powołanego przepisu wynika, ż...

WYKONYWANIE ORZECZEŃ SĄDOWYCH ZA GRANICĄ

Wierzyciel, który posiada dłużnika z zagranicy, ma możliwość egzekwowania roszczeń za granicą i nie musi się bawić w trudny czy czasochłonny proces za granicą.

Z dniem 10.01.2015 r., weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (zwana: Bruksela I bis). Względem art. 39 Brukseli I bis, orzeczenie wydane w państwie członkowskim (Unii Europejskiej), które jest wykonalne w tym państwie, jest również wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności. Tym samym, aby skutecznie dochodzić roszczeń względem dłużnika z zagranicy, z terenu Unii Europejskiej, odtąd wystarczy prawomocny, wymagalny wyrok Sądu polskiego wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego zaadresować bezpośrednio do komornika państwa obcego bądź innego organu egzekującego, bez konieczności kierowania owego wyroku do Sądu państwa obcego celem jego uznania.

Co istotne, uproszczona procedura ma zastosowanie tylko wobec orzeczeń wydanych po 10.01.2015 r., ale także wobec dłużników z Danii., które to państwo, jako ostatnie z wszystkich krajów członkowskich ratyfikowało rozporządzenie w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.Paweł Behrendt

aplikant radcowski

26 luty 2015r.

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2019 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL