Wiadomości


Wg zmienionych przepisów ustawy o KRS sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru. Możliwość taka zachodzi wówczas gdy podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności.

Każdy pracownik obowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę....
Kwestie związane z warunkami zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków za delegacje zagraniczne, zgodnie z brzmieniem art. 775 § 2 kodeksu pracy, zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikow...
 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47 / 606 750 165
fax 71 734 57 02
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2017 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL