Spółki


Może się zdarzyć, że mimo naszych starań Sąd odmówi nam dokonania wpisu spółki z o.o. utworzonej  z wykorzystaniem wzorca umowy. Przyczyny mogą być różnorakie. Odmowa dokonania rejestracji spółki elektronicznej skutkować będzie rozwiązaniem umowy spółki. Wedle brzmienia art. 169 § 2 ksh jeżeli umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia albo postanowienie odmawiające zarejestrowania...

W przypadku zakładania spółki z o.o. w formie tradycyjnej tj. kiedy udajemy się do notariusza w celu podpisania umowy spółki, nasze obowiązki związane z uiszczeniem podatku PCC sprowadzają się do zostawienia w Kancelarii Notarialnej odpowiedniej kwoty tytułem zapłaty podatku. W przypadku zakładania spółki drogą elektroniczną obowiązek zapłaty podatku spoczywa na spółce. W ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy spółki zarząd spółki powi...
Założenie spółki z o.o. za pośrednictwem systemu ekrs to nie tylko wypełnienie dostępnego na stronach https://ekrs.ms.gov.pl/s24/ formularza umowy spółki. Każdy z wnioskodawców powinien pamiętać, że prócz formularza umowy należy wypełnić i podpisać również inne niezbędne formularze (np. listę wspólników, czy oświadczenie o wniesieniu kapitału), jak również dołączyć skan dodatkowych oświadczeń, a dopiero później złoż...

Ależ oczywiście, że tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zawiesić działalność gospodarczą.

...

Dnia 30.01.2015r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, która odbiła się szerokim echem wśród przedsiębiorców, zwłaszcza tych działających w formie spółek handlowych.

...

ENZ – sposób na dłużników z UE

Europejski nakaz zapłaty jest głównym instrumentem w UE pozwalającym na egzekucje roszczeń od zagranicznego kontrahenta. Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu...

PODSTAWOWE KOSZTY LIKWIDACJI SP. ZO.O. O KAPITALE ZAKŁADOWYM 50.000 ZŁ...
  1. procedurę rozpoczyna złożenie przez wspólnika oświadczenia o wypowiedzeniu udziałów
  2. przyjęcie wypowiedzenia powinno  zostać potwierdzone przez pozostałych wspólników
  3. przed upływem terminu wypowiedzenia powinna zostać podjęta uchwała w przedmiocie rozliczeń z występującym wspólnikiem, uchwała może być podjęta w zwykłej formie pisemnej
  4. po upływie wypowiedzenia pozostali w spółce wspólnicy powinni rozliczyć się z ustępującym wspólnikiem oraz sporządzić aneks do umowy spó...
BADANIE SPÓŁEK. Rozpoczęcie procesu połączenia spółek poprzedzone być powinno sporządzeniem przez każdą z łączących się spółek due dilgence. Ww. analiza prawna pozwala na jednoznaczne ustalenie sytuacji prawnej i faktycznej spółek oraz precyzyjne określenie skutków połączenia. Na tym etapie również każda z łączących się spółek powinna w sposób ramowy, nieformalny wypracować założenia związane z połączeniem i jego celami. Założenia te mają istotny wpływ na późniejsze formalne regulowanie kwestii poł...
Udzielając zamówienia w ramach projektu finansowanego z POKL beneficjent zobligowany jest do zastosowania zasady konkurencyjności (...)...
Beneficjent, którego projekt został wyłoniony do dofinansowania w ramach PO KL, w określonym przez IP terminie podpisuje z właściwą instytucją umowę o dofinansowanie projektu (...)...
 
 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2019 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL