Prawo pracy


Kwestie związane z opodatkowaniem diet pracowniczych zostały uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 27 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 2032)  - dalej u.p.d.o.f....
Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów prawa pracy dotyczących umów na czas określony, poniżej wskazujemy jaki będzie ich wpływ na umowy już zawarte....

Z dniem 22.02.2016r. w sposób zasadniczy ulegają zmianie przepisy dotyczące umowy o pracę na czas określony 
czytaj więcej

Dla ustanowienia przez pracodawcę zakazu konkurencji obowiązującego pracowników niezbędne jest zawarcie w tym przedmiocie odrębnej (aniżeli umowa o pracę) umowy o zakazie konkurencji ze wskazanym indywidualnie pracownikiem.
...

Pracownikowi, z którym bezprawnie rozwiązano umowę o pracę tj. w przypadku gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub też narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, przysługuje na podstawie art. 45 Kodeksu Pracy (dalej k.p.) roszczenie do sądu m. in. o odszkodowanie.


...
Ustawa o zwolnieniach grupowych nie precyzuje okoliczności związanych z ustaniem stosunku pracy  które uznawane są przez ustawodawcę za niedotyczące pracownika. Przyczyny niedotyczące pracownika interpretowane są szeroko. W wyroku z dnia 3.10.1990 r. sygn.akt I PR 277/90 (OSP 1991, Nr 5, poz. 244) Sąd Najwyższy wskazał, że okoliczność, iż pracownik skutkiem swojej zapobiegliwości znalazł sobie nową pracę, nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyn leżących po stronie zakładu pr...
Umowa zlecenia podlega ozusowaniu nie tylko w sytuacji kiedy zostaje zawarta z pracodawcą ale również wówczas jeżeli w ramach takiej umowy zleceniobiorca wykonuje pracę na rzecz pracodawcy. Umowa jest wykonywana na rzecz pracodawcy wtedy kiedy pracodawca jest rzeczywistym beneficjentem pracy świadczonej przez pracownika. Przy ocenie ww. sytuacji nie ma znaczenia to, czy w trakcie wykonywania umowy zlecenia pracownik pozostawał pod faktycznym kierownictwem pracodawcy i korzystał z jego majątku, ale to kto w ostatecznym rozrachunku prze...
PODSTAWA DO OBLICZENIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY NADLICZBOWE
Wg przepisu art. 1511 § 3 kp „wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1 (za pracę w godzinach nadliczbowych) obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.” Przepisy kodeksu pracy nie wprowadzają definicji „wynagrodzenia pracownika...

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ NA MOCY POROZUMIENIA STRON

 

Kwestia uregulowana została w art. 30 Kodeksu Pracy (KP).

Artykuł 30 § 1 jest jedynym przepisem KP, który bezpośrednio odnosi się do możliwości rozwiązania umowy o pracę na podstawie porozumienia pracodawcy i pracownika. Jest to dwustronna czynność prawna, umowa mocą której dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Jeśli brak będzie zgody którejkolwiek ze stron na rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie, do ustania stosunku pracy nie dojdzie. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że pracodawca nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy w drodze porozumienia w zaproponowanym przez pracownika terminie, pracownikowi pozostaje rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ustanie więzi prawnej w ten sposób zakłada konsensus stron oraz zbieżność ich interesów, jest to pożądany oraz bezkonfliktowy sposób rozwiązania umowy. Za porozumieniem stron może zostać rozwiązana umowa o pracę każdego rodzaju, w dowolnym momencie niezależnie od istniejących ograniczeń i zakazów w wypowiadaniu oraz rozwiązywaniu tych umów. Co do treści umowy o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron ustawodawca nie ograniczył wprost w KP swobody w kształtowaniu treści tego porozumienia. Pozostawił stronom swobodę zarówno co do podjęcia decyzji o takim rozwiązaniu umowy o pracę, jak i co do jego treści, byleby w sposób jednoznaczny wynikała z niego wola stron rozwiązania stosunku pracy.

Główne elementy, które powinna zawierać umowa o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron:

  • umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej i zwierać jednoznaczne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę na zasadzie porozumienia

  • powinna zawierać informację na temat daty rozwiązania stosunku pracy

  • uzgodnienia dotyczące terminu wykorzystania urlopu.

 

Aleksandra Kałużyńska

administratywista

07 kwietnia 2015r.

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2019 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL