Nasze wyroki


ZWOLNIENIA GRUPOWE

Sąd Rejonowy we Wrocławiu zasadził na rzecz klientów Kancelarii odszkodowanie z tytułu rozwiązania umów o pracę w ramach zwolnień grupowych. Wyrok jest prawomocny.
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że sam fakt, że porozumienie o zwolnieniach grupowych expressis verbis wyłączyło powódki ze zwolnienia, nie zmienia faktu, że zastosowano wobec nich zasady wynikające z ustawy z 13.03.2003 r. (o zwolnieniach grupowych), a więc faktycznie włączono je w ten proces. pracownika uznaje się za zwolnionego w ramach zwolnienia grupowego, gdy spełnione są warunki określone w art. 1 ustawy, nawet jeśli nie dopełniono pozostałych rygorów wynikających z ustawy. Mylny jest przy tym często spotykany wśród pracodawców pogląd, że wypowiedzenie zmieniające nie jest wypowiedzeniem, o którym mowa w art. 1 i art. 10 ustawy, a zatem nie rodzi skutku w postaci obowiązku wypłacenia odprawy w razie rozwiązania stosunku pracy. Zgodnie z art. 42 § 1 k.p. przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Sąd wyjaśnił również, że  nie ma podstaw, aby przy ocenie uprawnienia do otrzymania odprawy orzekać w oderwaniu od rzeczywistych powodów skorzystania przez pracownika z uprawnienia przewidzianego art. 231 § 4 k.p.
 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2020 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL