Nasze wyroki


OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY PRZEZ UBEZPIECZYCIELA

Sąd Okręgowy we Wrocławiu dnia 27 czerwca 2017 r. wydał wyrok w sprawie o zapłatę, w którym zasądził na rzecz Powodów – klientów Kancelarii – od Towarzystwa Ubezpieczeń, kwotę w wysokości 74 000, 00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Powodowie dochodzili od pozwanego naprawienia szkody doznanej w wyniku zalania budynku w którym mieszkali. Powód oraz pozwane Towarzystwo związani byli umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą.

   Zgodnie z art. 805 § 1 k.c .przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku. Natomiast zgodnie z art. 805 § 2 pkt 1 kc przy ubezpieczeniu majątkowym świadczenie ubezpieczyciela polega na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku.

   Pozwany zaznaczył na wstępie odpowiedzi na pozew, jaką stanowił sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, że uznał swoją odpowiedzialność co do zasady i wypłacił świadczenie służące naprawieniu szkody, które wynosiło 11 000,00 zł. W takiej sytuacji zbędna jest dalsza ocena odpowiedzialności pozwanego wynikającej z umowy ubezpieczenia.

    Sąd po rozpatrzeniu sprawy nie podzielił stanowiska pozwanego i orzekł tak jak w sentencji wyroku.

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2019 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL