Wiadomości


WYKREŚLENIE PODMIOTU Z KRS BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO

Wg zmienionych przepisów ustawy o KRS sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru. Możliwość taka zachodzi wówczas gdy podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności.

Sąd z urzędu wszczyna postępowanie o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, gdy:

  1. oddalając wniosek podmiotu o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
  2. oddalając wniosek podmiotu o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe , stwierdzi, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  3. wydał postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub o jego umorzeniu;
  4. mimo wezwania podmiot nie złożył sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;
  5. mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego, podmiot nie wykonał innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1 czyli np. nie zgłosił aktualnego składu zarządu czy nie podał aktualnego adresu siedziby spółki; pamiętać trzeba, że sąd rejestrowy w przypadku niewykonania obowiązków we wskazanym przez niego terminie, może nałożyć grzywnę.

Posiadanie niezaspokojonych zobowiązań ciążących na podmiocie wpisanym do Rejestru lub nieściągalnych wierzytelności nie wyłącza możliwości orzeczenia o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2020 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL