Odszkodowania


ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ NIERUCHOMOŚCI

Materialnoprawną przesłanką dla skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych względem Skarbu Państwa jest:
  1. ostateczna decyzja administracyjna wydana (w tym przypadku przez PRN) z naruszeniem prawa, która jest źródłem szkody po stronie uprawnionego,

  2. decyzja wydana w odrębnym postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności wadliwej decyzji administracyjnej lub stwierdzenia, iż została ona wydana z naruszeniem prawa.

Wystąpienie szkody może polegać na utracie własności nieruchomości na mocy decyzji administracyjnej, która została wydana z naruszeniem prawa. Należy wskazać, że gdy zachodzi niemożność stwierdzenia nieważności wadliwej decyzji, wystarczy stwierdzenie we właściwym postępowaniu, że wadliwy akt został wydany z naruszeniem obowiązującego prawa. Na tej podstawie możliwym będzie dochodzenie roszczenia odszkodowawczego wyrażonego w pieniądzu. W takiej sytuacji nie będzie jednak możliwości żądania przywrócenia stanu poprzedniego z uwagi na nieodwracalne skutki rozporządzenia nieruchomością (podzielenie nieruchomości i sprzedaż innym podmiotom, a w konsekwencji powstanie zabudowy rodzinnej).

Powyższe w zależności od czasu, w którym została wydana decyzja nadzorcza (opisana w pkt. 2) będzie kierowane na podstawie regulacji kodeksu cywilnego albo na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego (mimo iż art. 160 KPA został uchylony).

Uprawniony może również dochodzić odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z art. 476 KC w zw. z art. 481 § 1 KC.

 

 

Ewelina Kosałka – Sławińska

prawnik

03 czerwca 2014 r.

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2019 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL