Wiadomości


W postępowaniu wszczętym na żądanie strony, organ administracji publicznej informując stronę o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. Przesyłając ww. informację do strony postępowania organ wskazuje termin w ciągu którego strona może zrealizować swoje prawo (art. 79a kpa). W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia przesłanek. Organy administracji publicznej może odstąpić od wskazanej wyżej zasady tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. W takiej sytuacji organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od powyższych reguł.

Ależ oczywiście, że tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zawiesić działalność gospodarczą.

...

Wg zmienionych przepisów ustawy o KRS sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru. Możliwość taka zachodzi wówczas gdy podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności.

...

Strona 1 z 2  > >>

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2020 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL