Nasze specjalności

W postępowaniu wszczętym na żądanie strony, organ administracji publicznej informując stronę o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. Przesyłając ww. informację do strony postępowania organ wskazuje termi...

Ależ oczywiście, że tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zawiesić działalność gospodarczą.

...

Sąd Okręgowy we Wrocławiu dnia 27 czerwca 2017 r. wydał wyrok w sprawie o zapłatę, w którym zasądził na rzecz Powodów – klientów Kancelarii – od Towarzystwa Ubezpieczeń, kwotę w wysokości 74 000, 00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

...
Sąd Okręgowy w Opolu dnia 02.07.2014r. wydał wyrok w którym oddalił roszczenia powodów o zapłatę skierowane przeciwko Klientowi Kancelarii....
 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2020 All Rights Reserved
Projekt i realizacja Strony internetowej RSO.PL